© Ruth Schembri, Class of 2022/2023

© Amaya Abela, Class of 2022/2023

© Odette Camilleri, Class of 2022/2023

© Rita Cassar, Class of 2017/2018

© Anna Casingena, Class of 2022/2023

© Alfred Mallia, Class of 2020/2021

© Jurgen Rekkers, Class of 2018/2019

© Josephine Pace, Class of 2022/2023

© Marianna Makai, Class of 2022/2023

© Alfred Mallia, Class of 2020/2021

© Paul Pizzuto, Class of 2021/2022