© Bryan Priest, Class of 2015/2016

© Paul Pizzuto, Class of 2021/2022

© Odette Camilleri, Class of 2022/2023

© Marica Gatt, Class of 2023/2024

© Marianna Makai, Class of 2022/2023

© Lawrence Vella, Class of 2019/2020

© Odette Camilleri, Class of 2022/2023

© Paul Pizzuto, Class of 2021/2022

© Marica Gatt, Class of 2023/2024