© Amaya Abela, Class of 2022/2023

© Amaya Abela, Class of 2022/2023

© Amaya Abela, Class of 2022/2023

© Didi Lowell, Class of 2022/2023

© Joe Gaetano Attard, Class of 2021/2022

© Margit Rebane, Class of 2022/2023

© Maria Stella Micallef, Class of 2017/2018

© Marianna Makai, Class of 2022/2023

© Marie Anne Farrugia, Class of 2015/2016

© Odette Camilleri, Class of 2022/2023

© Paul Pizzuto, Class of 2021/2022

© Ruth Schembri, Class of 2022/2023