© Alfred Mallia, Class of 2020/2021

© Alfred Mallia, Class of 2020/2021

© Alfred Mallia, Class of 2020/2021

© Alfred Mallia, Class of 2020/2021

© Angela Spiteri, Class of 2018/2019

© Hannoun Guizani, Class of 2019/2020

© Carl Falzon, Class of 2018/2019

© Hannoun Guizani, Class of 2019/2020

© Thuraya Benessa, Class of 2020/2021

© Marie Anne Farrugia, Class of 2015/2016

© Paul Pizzuto, Class of 2021/2022

© Rita Cassar, Class of 2017/2018

© Thuraya Benessa, Class of 2020/2021